Завідувач терапевтичним відділеннямПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА ТЕРАПЕВТИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ

 

I. Загальні положення

 1. Завідувач терапевтичним відділенням відноситься до категорії керівників.
 2. Призначення на посаду та звільнення з неї завідувача терапевтичним відділенням здійснюється наказом керівника організації за поданням ________________________.
 3. Завідувач терапевтичним відділенням підпорядковується безпосередньо ______________________.
 4. Завідувачу відділення підпорядковується працюючий у відділенні медичний персонал.
 5. Основними завданнями завідуючого терапевтичним відділенням є керівництво діяльністю всього персоналу відділення з метою належної постановки лікувально-профілактичної роботи та діагностичного процесу у відділенні.
 6. На час відсутності завідувача терапевтичним відділенням (відрядження, відпустка, хвороба, тощо) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка несе відповідальність за їх невиконання або неналежне виконання.
 7. У своїй роботі завідувач терапевтичним відділенням керується:
  - Наказами, вказівками і розпорядженнями керівництва організації та вищих органів охорони здоров'я;
  - Цією посадовою інструкцією;
  - Методичними рекомендаціями щодо поліпшення медичної допомоги хворим терапевтичного профілю та удосконалення організації праці персоналу терапевтичного відділення;
  - Статутом організації.
 8. Завідувач терапевтичним відділенням повинен знати:
  - Основи законодавства про охорону здоров'я та директивні документи, що визначають діяльність органів і установ охорони здоров'я;
  - Загальні питання організації терапевтичної допомоги в країні, роботу лікарняно-поліклінічних установ, організацію роботи швидкої та невідкладної допомоги дорослому та дитячому населенню;
  - Основні питання нормальної та патологічної анатомії, нормальної і патологічної фізіології, взаємозв'язок функціональних систем організму та рівні їх регуляції;
  - Основи водно-електролітного обміну, кислотно-лужний баланс; можливі типи їх порушень і принципи лікування;
  - Систему кровотворення та гемостазу, фізіологію і патофізіологію системи згортання крові, основи кровезаместітельной терапії, показники гомеостазу в нормі та патології;
  - Клінічну симптоматику і патогенез основних терапевтичних захворювань у дорослих і дітей, їх профілактику, діагностику і лікування, клінічну симптоматику пограничних станів у терапевтичній клініці;
  - Основи фармакотерапії в клініці внутрішніх хвороб, фармакодинаміку і фармакокінетику основних груп лікарських засобів, ускладнення, викликані застосуванням ліків, методи їх корекції;
  - Основи імунобіології і реактивності організму;
  - Організацію служби інтенсивної терапії та реанімації в терапевтичній клініці, обладнання палат інтенсивної терапії та реанімації;
  - Основи немедикаментозної терапії, фізіотерапії, лікувальної фізкультури і лікарського контролю, показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування;
  - Основи раціонального харчування здорових осіб, принципи дієтотерапії терапевтичних хворих;
  - Протиепідемічні заходи у випадку виникнення вогнища інфекції;
  - ЛТЕ при внутрішніх хворобах;
  - Диспансерне спостереження за здоровими і хворими, проблеми профілактики;
  - Форми і методи санітарно-освітньої роботи;
  - Принципи організації медичної служби цивільної оборони;
  - Основні форми медичної документації;
  - Чинні положення щодо підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;
  - Трудове законодавство;
  - Правила і норми охорони праці.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.

 

II. Завдання та обов'язки

 1. Систематично консультує хворих, які подаються лікарями відділення, у разі необхідності залучає для консультації лікарів інших спеціальностей.
 2. Планує і контролює своєчасність, ефективність та якість проведення диспансерного спостереження за особами, які перебувають на обліку в даній установі.
 3. Контролює правильність діагностики та обсяг лікувально-діагностичних заходів, що проводяться лікарями відділення.
 4. Контролює якість експертизи тимчасової непрацездатності шляхом спеціальної вибіркової перевірки медичних карт хворих з первинно виданими лікарняними листками.
 5. Забезпечує правильність відбору хворих на санаторно-курортне лікування.
 6. Проводить прийом хворих з метою забезпечення рівномірності навантажень лікарів терапевтичного відділення.
 7. Здійснює тимчасову заміну лікарів терапевтичного відділення, яких немає на роботі, негайно доповідаючи про це своєму безпосередньому керівництву.
 8. Аналізує навантаження лікарів на прийомі і за викликами, питому вагу активних відвідувань на дому, повторні виклики, обсяг і якість диспансерних оглядів, ведення диспансерного обліку і пр.
 9. Перевіряє і вживає заходів до своєчасного і правильного заповнення лікарями відділення медичної документації.
 10. Впроваджує в практику роботи відділення передові форми і методи діагностики, профілактики захворювань та організації праці.
 11. Складає план роботи відділення та подає його на затвердження керівництву установи.
 12. Складає і подає на затвердження план підвищення кваліфікації лікарів відділення шляхом направлення їх на курси та цикли удосконалення.
 13. Організовує у відділенні роботу з підвищення кваліфікації лікарів, середніх медичних працівників, з їх підготовки до атестації шляхом систематичної перевірки та аналізу показників роботи кожного працівника.
 14. Складає і подає на затвердження графіки роботи і відпусток персоналу відділення з урахуванням рівномірного забезпечення населення медичною допомогою в окремі дні тижня, святкові дні, у вечірні і ранкові години.
 15. Забезпечує планову госпіталізацію з обов'язковим особистим оглядом хворих і контролем правильності та повноти заповнення необхідної документації.
 16. Проводить конференції відділення із здійсненням клінічних розборів складних випадків діагностики і лікування, аналізу розбіжності діагнозів госпіталізованих хворих, проведенням реферативних оглядів, тематичних оглядів періодичної медичної друку; направляє лікарів відділення з дозволу керівництва установи на науково-практичні та клініко-анатомічні конференції в прикріплені стаціонари.
 17. Систематично підвищує власну кваліфікацію не тільки як лікаря-фахівця, але і як організатора охорони здоров'я.
 18. Своєчасно доводить до відома співробітників відділення відповідні накази і розпорядження керівництва організації і вищих органів, а також інструктивно-методичні та інші директивні документи.
 19. Контролює дотримання всіма співробітниками відділення трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
 20. Подає звіт про роботу відділення з детальним аналізом показників лікувально-профілактичної роботи відділення.
 21. _________________________________________________________________.
 22. _________________________________________________________________.

 

III. Права


Завідувач терапевтичним відділенням має право:

 1. На всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
 2. Вимагати від керівництва установи сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.
 3. Вимагати створення умов для виконання службових обов'язків.
 4. Знайомитися з проектами рішень керівництва установи, що стосуються його діяльності.
 5. Вносити на розгляд керівництва установи пропозиції щодо поліпшення організації та вдосконалення методів виконуваної ним роботи.
 6. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 8. Підписувати документи в межах своєї компетенції.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.

 

IV. Відповідальність


Завідувач терапевтичним відділенням несе відповідальність за:

 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

З інструкцією ознайомлений:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Comments