Головний лікар

Посадова інструкція ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ

I. Загальні положення
1. Головний лікар відноситься до категорії керівників.
2. На посаду головного лікаря призначається особа, яка має вищу медичну освіту і стаж роботи в установах охорони здоров'я не менше 5 років.
3. Головний лікар повинен знати:
- Законодавство України.
- Теоретичні основи соціальної гігієни та організації охорони здоров'я, системи управління в охороні здоров'я.
- Організацію планово-економічної та фінансової діяльності закладів охорони здоров'я.
- Основи госпрозрахунку бюджетно-страхової медицини.
- Статистику стану здоров'я населення.
- Критерії і показники, що характеризують стан здоров'я населення.
- Порядок укладення та виконання договорів.
- Організацію експертизи працездатності в лікувально-профілактичних установах.
- Організацію соціальної і медичної реабілітації хворих.
- Теоретичні та організаційні основи санітарно-епідеміологічної служби.
- Організацію санітарної освіти, гігієнічного виховання населення та пропаганди здорового способу життя
- Законодавство про працю та охорону праці.
- Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
4. Головний лікар підпорядковується безпосередньо ________________.
5. На час відсутності головного лікаря (відрядження, відпустка, хвороба, ін.) Його обов'язки виконує заступник, який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
6. _________________________________________________________________.
7. 

II. Посадові обов'язки

Головний лікар:
1. Здійснює керівництво установою охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства, що визначає діяльність органів і установ охорони здоров'я.
2. Представляє установу охорони здоров'я в державних, судових, страхових і арбітражних органах.
3. Організовує роботу колективу по наданню своєчасної та якісної медичної та лікарської допомоги населенню.
4. Забезпечує організацію лікувально-профілактичної, адміністративно-господарської і фінансової діяльності установи.
5. Здійснює аналіз діяльності установи охорони здоров'я і на основі оцінки показників його роботи вживає необхідних заходів щодо поліпшення форм і методів роботи установи.
6. Розглядає і затверджує положення про структурні підрозділи установи та посадові інструкції працівників.
7. Контролює виконання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, охорони праці, технічної експлуатації приладів, обладнання та механізмів.
8. ___________________________________
III. права

Головний лікар має право:
1. Вимагати від співробітників необхідні інформацію та документи.
2. Давати співробітникам обов'язкові для виконання вказівки.
3. Принимать решения о наложении материальных и дисциплинарных взысканий на сотрудников, не выполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои должностные обязанности и о поощрении отличившихся сотрудников.
4. Принимать участие в работе совещаний, конференций, секций, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к профессиональной компетенции.
5. __________________________________.

IV. Ответственность 

Главный врач несет ответственность: 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим трудовым законодавством України.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
4. ___________________________________.
Comments