Хірург

1. Загальні положення

 

1.1. Лікар-хірург належить до професійної групи "Професіонали".

1.2. Призначення на посаду лікаря-хірурга та звільнення з неї здійснюється наказом ___________ за поданням ___________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-хірург підпорядковується безпосередньо _______________________________________.

1.4. Указівки лікаря-хірурга є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. _______________________________________________________________________________.

 

2. Завдання та обов'язки

 

Лікар-хірург:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію хірургічної й травматологічної допомоги.

2.2. Проводить цілеспрямоване клінічне обстеження хворого.

2.3. Визначає обсяг лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень, оцінює їх результати.

2.4. Проводить диференційну діагностику.

2.5. Визначає тяжкість стану хворого.

2.6. Надає невідкладну медичну допомогу хворим при термінальних станах, групових та масових ураженнях.

2.7. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.8. Визначає показання до госпіталізації за профілем захворювання, тактику медикаментозного та оперативного лікування з урахуванням стану хворого, необхідності передопераційної підготовки.

2.9. Застосовує сучасні методи лікування та диспансеризації хворих хірургічного профілю.

2.10. Працює в тісному контакті із суміжними спеціалістами та службами.

2.11. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.12. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.13. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.14. Веде лікарську документацію.

2.15. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.16. ______________________________________________________________________________.

 

3. Права

 

Лікар-хірург має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.


 

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. ______________________________________________________________________________.

 

4. Відповідальність

 

Лікар-хірург несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. _______________________________________________________________________________.

 

5. Лікар-хірург повинен знати:

 

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я.

5.2. Організацію хірургічної та травматологічної допомоги.

5.3. Організацію роботи травмпунктів, швидкої й невідкладної медичної допомоги за умов екстремальних ситуацій.

5.4. Основи права в медицині.

5.5. Права, обов'язки та відповідальність лікаря-хірурга.

5.6. Показники роботи лікувально-профілактичних установ, травмпунктів, хірургічних стаціонарів.

5.7. Організацію диспансерного нагляду, лікарського контролю.

5.8. Роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.

5.9. Нормальну та патологічну анатомію й фізіологію, топографічну анатомію.

5.10. Константи гомеостазу, водно-електролітного обміну, взаємозв'язок функціональних систем у здорових та хворих.

5.11. Загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження.

5.12. Сучасну класифікацію хірургічних захворювань.

5.13. Клініку інфекційних захворювань, "гострого живота", суміжних станів.

5.14. Правила оформлення медичної документації.

5.15. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.16. ______________________________________________________________________________.

 


6. Кваліфікаційні вимоги

 

6.1. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Хірургія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-хірург І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Хірургія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-хірург II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Хірургія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-хірург: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Хірургія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

6.5. _______________________________________________________________________________.

 

 

 

 

Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.

 

Comments