Лікар-анестезіолог

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-АНЕСТЕЗІОЛОГА


I. Загальні положення
 1. Лікар-анестезіолог належить до професійної групи "Професіонали".
 2. Призначення на посаду лікаря-анестезіолога та звільнення з неї здійснюється наказом _______________________________ за поданням ________________________ із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Лікар-анестезіолог підпорядковується безпосередньо ______________________.
 4. Вказівки лікаря-анестезіолога є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.
 5. Лікар-анестезіолог повинен знати:
  - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
  - основи права в медицині;
  - права, обов'язки та відповідальність лікаря-анестезіолога;
  - організацію та показники роботи анестезіолого-реанімаційних відділень, служби швидкої та невідкладної допомоги;
  - топографічну анатомію;
  - нормальну та патологічну фізіологію органів і систем людини;
  - основи водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, білкового стану, гемостазу, методи їх корекції;
  - загальну фармакологію;
  - етіологію, патогенез, клініку й методи лікування внутрішніх, інфекційних, нервових і хірургічних хвороб;
  - механізм розвитку серцевої, судинної, дихальної, ниркової та печінкової недостатності;
  - аналіз результатів лабораторних, функціональних і спеціальних методів дослідження;
  - класифікацію видів наркозу;
  - клінічний перебіг провідникової й загальної анестезії;
  - клінічні і фармакологічні засоби, що застосовуються при проведенні знеболювання, інтенсивної терапії й реанімації;
  - будову наркозо-дихальної і моніторної апаратури, організацію кардіомоніторного нагляду за хворим;
  - методики проведення спеціальних діагностичних досліджень, анестезії, інтенсивної терапії та реанімації при різних патологіях і невідкладних станах;
  - правила безпеки і гігієну роботи в операційній, правила асептики й антисептики;
  - форми й методи санітарно-освітньої роботи;
  - правила оформлення медичної документації;
  - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Анестезіологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курс удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років;
  - лікар-анестезіолог І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Анестезіологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботі за фахом понад 7 років;
  - лікар-анестезіолог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Анестезіологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років;
  - лікар-анестезіолог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Анестезіологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, юридичне право в анестезіології.
 2. Обґрунтовує вибір виду анестезії.
 3. Аналізує результати лабораторних, функціональних і спеціальних методів дослідження.
 4. Здійснює кваліфіковане анестезіологічне забезпечення.
 5. Проводить масковий, внутрішньовенний, ендотрахеальний наркоз при термінових і планових операціях на органах черевної порожнини, малого тазу, в акушерській і ортопедо-травматологічній практиці.
 6. Проводить адекватну корекцію водно-електролітного, кислотно-основного і білкового стану.
 7. Налагоджує кардіомоніторний нагляд за хворими.
 8. Володіє методиками проведення закритого масажу серця, пункції серця, електричної дефібриляції серця, забезпечує кваліфіковане проведення інтенсивної терапії й реанімації при невідкладних станах.
 9. Здійснює нагляд за побічними реакціями (діями) лікарських засобів.
 10. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей.
 11. Дотримується принципів медичної деонтології.
 12. Керує роботою середнього медичного персоналу.
 13. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.
 14. Веде лікарську документацію.
 15. Бере участь у поширенні медичних знань.
 16. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
 17. Здійснює супровід хворих при переводі в інші лікувальні заклади чи відділення.
 18. _________________________________________________________________.
 19. _________________________________________________________________.


III. Права

Лікар-анестезіолог має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.
 6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.
 7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.
 8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.
 9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Лікар-анестезіолог несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений:________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Comments