Лікар денного стаціонару

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ

 

I. Загальні положення

 1. Лікар денного стаціонару належить до професійної групи "Професіонали".
 2. Призначення на посаду лікаря денного стаціонару та звільнення з неї здійснюється наказом головного лікаря із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Лікар денного стаціонару підпорядковується безпосередньо зав. поліклінічним відділенням, головному лікарю, обласному гастроентерологу.
 4. Лікар денного стаціонару повинен знати:
  - чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я;
  - організацію роботи травмпунктів, швидкої й невідкладної медичної допомоги за умов екстремальних ситуацій;
  - основи права в медицині;
  - права, обов’язки та відповідальність лікаря денного стаціонару;
  - показники роботи лікувально-профілактичних установ, травмпунктів, хірургічних стаціонарів;
  - організацію диспансерного нагляду, лікарського контролю;
  - роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісії;
  - нормальну та патологічну анатомію й фізіологію, топографічну анатомію;
  - константи гемостазу, водно-електролітного обміну, взаємозв’язок функціональних систем у здорових та хворих;
  - загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження;
  - клініку інфекційних захворювань, "гострого живота", суміжних станів;
  - правила оформлення медичної документації;
  - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
 5. Кваліфікаційні вимоги:
  - лікар денного стаціонару вищої кваліфікаційні категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Терапія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років;
  - лікар денного стаціонару І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Терапія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років;
  - лікар денного стацоінару ІІ кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицини", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Терапія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5років;
  - лікар денного стаціонару: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Терапія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста Без вимог до стажу роботи.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

 

II. Завдання та обов'язки

 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію гастроентерологічної допомоги.
 2. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим на захворювання органів травлення (крім інфекційних та онкологічних), а також швидку та невідкладну допомогу.
 3. Застосовує сучасні методи дослідження, діагностики та лікування.
 4. Організовує й проводить госпіталізацію і лікування хворих відповідно до направлення дільничних терапевтів, кардіолога, невропатолога.
 5. Здійснює нагляд за побічними реакціями (діями лікарських засобів).
 6. Забезпечує кваліфіковане лікування хворих, керуючись сучасними методами діагностики, лікування та профілактики захворювань.
 7. Консультувати хворих з неякісним перебігом захворювань з лікарями інших спеціальностей.
 8. При погіршенні стану хворого переводити в стаціонар з кругло добовим перебуванням.
 9. При виписці хворого із денного стаціонару всі відомості про хворого передавати зав.терап.відд.
 10. Проводити експертизу тимчасової непрацездатності в відповідності з діючим положенням (видавати і продовжувати л/н).
 11. Негайно повідомляти адміністрацію лікарні про всі надзвичайні стани і ситуації.
 12. Дотримується принципів медичної деонтології.
 13. Керує роботою середнього медичного персоналу.
 14. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.

 

III. Права


Лікар денного стаціонару має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосується його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконання ним посадових обов’язків.
 5. Визначити характер лікувально-діагностичних заходів.
 6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.
 7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.
 8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтами середнім та молодшим медичним персоналом.
 9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.
 10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.

 

IV. Відповідальність


Лікар денного стаціонару несе відповідальність за:

 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входить у сферу його компетенції, а також за не виконання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Завідуючий
відділенням:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

З інструкцією ознайомлений:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Comments