МЕДИЧНА СЕСТРА


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

 

I. Загальні положення

 1. Медична сестра належить до професійної групи "Фахівці".
 2. Призначення на посаду медичної сестри та звільнення з неї здійснюється наказом головного лікаря за поданням заяви із дотриманням вимог кодексу законів про працю України.
 3. Медична сестра підпорядковується безпосередньо головному лікарю.
 4. Вказівки медичної сестри в межах її компетенції є обов’язковими для молодшого медичного персоналу.
 5. Медична сестра повинна знати:
  - чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;
  - права, обов’язки та відповідальність медичної сестри;
  - обсяг хірургічного втручання під час операції;
  - послідовність дій хірурга при проведенні операції;
  - техніку проведення різних видів наркозу;
  - перелік і призначення медичного інструментарію, методику його перед стерилізаційної очистки й стерилізацію;
  - підготовку до стерилізації перев’язувальних засобів;
  - правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням;
  - фармакологічну дію найбільш поширених медичних препаратів, їх сумісність, дозування, методику введення;
  - основи асептики та антисептики;
  - особливості догляду за хворими в післяопераційному періоді;
  - діагностику раптових ускладнень і першу допомогу при них;
  - правила оформлення медичної документації;
  - сучасну літературу за фахом.
 6. 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - медична сестра вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медсестра", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років;
  - медична сестра першої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медсестра", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) першої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років;
  - медична сестра другої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медсестра", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) другої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років;
  - медична сестра: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медсестра", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

 

II. Завдання та обов'язки

 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я.
 2. Комплектує набори медичного інструментарію відповідно до виду операції.
 3. Готує та стерилізує матеріал.
 4. Володіє методикою забору матеріалу для лабораторних досліджень.
 5. Несе відповідальність за витрати медикаментів.
 6. Володіє методами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.
 7. Володіє методами асептики та антисептики.
 8. Веде медичну документацію.
 9. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення щодо профілактики захворювань та їх ускладнень.
 10. Дотримується принципів медичної деонтології.
 11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.

 

III. Права


Медична сестра має право:

 1. Ознайомлюватись з проектами рішень керівництва, що стосуються її діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявленні в процесі її діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні нею посадових обов’язків.
 5. Давати вказівки молодшому медичному персоналові в межах своєї компетенції.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.
 7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 8. Періодично у встановленому порядку проходити атестацію на присвоєння чергової кваліфікаційної категорії.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.

 

IV. Відповідальність


Медична сестра несе відповідальність за:

 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. Неякісне ведення медичної документації та недостатність інформації, що вноситься до документації, – в межах, визначених чинним законодавством України.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

З інструкцією ознайомлений:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

 

Comments