Заступник головного лiкаря

I. Загальні положення

 1. Заступник головного лiкаря безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Заступник головного лiкаря виконує вказівки ___.
 3. Заступник головного лiкаря заміняє ___.
 4. Заступника головного лiкаря заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров’я;
  - основи медичного і трудового права;
  - концепцію розвитку охорони здоров’я населення України;
  - основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я;
  - практику застосування законодавства в межах своєї компетенції;
  - основи державного управління;
  - практику застосування чинного законодавства;
  - основи організації роботи та технологію процесу управління;
  - економічні основи управління охороною здоров’я, демографічну ситуацію в регіоні;
  - специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я;
  - технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації;
  - правила ділового етикету;
  - сучасні засоби комунікацій та зв’язку;
  - передові інформаційні та Iнтернет технології, сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, післядипломна спеціалізація за фахом “Організація і управління охороною здоров’я”.
  - Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та перша кваліфікаційна категорія за фахом “Організація управління охороною здоров’я”.
  - Стаж роботи за лікарською спеціальністю для заступника головного лікаря обласної лікарні — не менше 8 років, та за фахом “Організація і управління охороною здоров’я" — не менше 6 років; для заступника головного лікаря центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень — відповідно не менше 7 та 3 років. 
  - Стажування в органах управління вищого рівня.

II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює керівництво лікувально-профілактичним закладом у порядку делегованих йому головним лікарем повноважень та в разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки.
 2. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів діяльності закладу.
 3. У межах делегованих йому повноважень і компетенції:
  - контролює виконання нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я;
  - забезпечує надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню;
  - впроваджує сучасні методи діагностики і лікування, лікувально-оздоровчого режиму;
  - створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту;
  - планує, регулює та контролює співпрацю з органами управління, суміжними медичними закладами та забезпечує взаємодію підрозділів лікувально-профілактичного закладу;
  - організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.
 4. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації.

III. Права

Заступник головного лiкаря має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Заступник головного лiкаря несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
Comments